Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis z Valné hromady SPVS 23.10.2021 ve Valticích

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané dne 23.10.2021 ve Valticích od 16.00 hod.

 

Přítomno: 22 členů - z 56 členů - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 0           

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

 1. Schválení programu valné hromady

 2. Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Představení nových členů

 5. Vyloučení členů a ukončení členství

 6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2019 - 2020

 7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2019 - 2020

 8. Zpráva revizní komise

 9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2022

11. Návrh rozpočtu na příští období 2022

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Diskuze

15. Usnesení

16. Závěr

 

     Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

     Schválení programu VH

                  pro : 22       proti: 0        zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                a) mandátová a volební a návrhová komise: Jakub Šlemr, Ivan Stejskal,

                b) zapisovatel: David Sokol

                c) ověřovatelé zápisu: Přemysl Bača, Pavel Michl

 

byl vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných členů návrh na změnu v sestavení navržených komisí a osob zapisovatele a ověřovatelů. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno ke schválení výše uvedeného návrhu an bloc, přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 22            proti: 0       zdržel se: 0

 

 

3. Člen mandátové komise pan Šlemr konstatoval, že vzhledem k přítomnosti

    více než 1/3 členů spolku je valná hromada usnášeníschopná.

 

4. Představení nových členů: 

              a) Drevomat Zvolen, s.r.o. pan Rastislav Horička

              b) Ing. Přemysl Kulík, Ph.D

              c) Jan Padalík

              d) Bc. Martin Ondráček

5. Ukončení členství:

            a) na vlastní žádost:

                        Ing. Karel Váňa

 

b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2020 a 2021 zaniká členství:           

 

 

   Bylo vzato na vědomí.

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2019 a 2020: p. Valdman

    a) dvě schůze představenstva + online

    b) valná hromada na Zvíkově a exkurze u firmy Pavel Burda

    c) zrušená - valná hromada v Rychnově nad Kněžnou u pana Pavla Michla

    d) jednání ohledně povolení prodeje vánočních stromků

 

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období 2019 a 2020: p. Valdman

 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky.

    p. Kácha       

 

9.  Plánování exkurze do Německa 2022 a Langeso v Dánsku přesunout na rok 2023

                pro : 21         proti: 1       zdržel se: 0

 

10. Návrh činností na příští období 2022: p. Valdman 

      a) VH datum 2.9.2022 u firmy René Calta

      b) Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      c) Exkurze v Německu, návštěva veletrhu v Langeso v Dánsku

      d) Překlady článků z odborných časopisů

      e) Reklama - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

          tradičních vánoc

 

 

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období 2022: p. Valdman

 

                pro : 22         proti: 0       zdržel se: 0

 

 

12.  Informace o www stránkách

    - novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

    - mapa s lokalizací jednotlivých členů

 

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: p. Kubů

 

 

14. Diskuze

            Propagace živého vánočního stromku.

 

15. Poté návrhová komise seznámila přítomné členy s návrhem usnesení valné hromady:

 

1.      Schvaluje volbu komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.      Bere na vědomí přijetí nových členů

3.      Bere na vědomí ukončení členství: Ing. Karla Váni

4.      Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období 2019 a 2020

5.      Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období 2019 a 2020

6.      Bere na vědomí zprávu revizní komise

7.      Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi 2022

8.      Schvaluje plán činnosti na příští období 2022

9.      Schvaluje návrh rozpočtu na příští období 2022

10.  Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

11.  Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

 

 

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

16. ukončení valné hromady v 18:10 hod.

 

Zapsal: David Sokol

Dne 23. 10. 2021

 

 

Ověřil: pan Pavel Michl                                             pan Přemysl Bača


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2021_10_23_valtice.pdf