Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Stanovy sdružení

STANOVY SPOLKU

Sdružení pěstitelů vánočních stromků, z.s.

 

PREAMBULE

            Tyto stanovy spolku ruší dosavadní stanovy občanského sdružení „Sdružení pěstitelů vánočních stromků" v souvislosti s přizpůsobením obsahu stanov nové právní úpravě obsažené v zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

            Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. L, vl. 8781.

 

Čl.I.

Název a sídlo spolku

 

Název spolku:  Sdružení pěstitelů vánočních stromků, z.s.  ( dále jen „spolek" ).

Sídlo spolku:   Nad přehradou 404, Horní Měcholupy, Praha, PSČ 109 00.

IČO :       67980481

 

Čl. II.

Právní forma spolku

            Spolek je dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob zabývajících se pěstováním a prodejem vánočních stromků a ozdobného jehličnatého klestu.  Spolek má vlastní právní subjektivitu, je oprávněn jednat svým jménem a na svůj účet a je způsobilý nabývat majetek. Za porušení svých závazků odpovídá spolek celým svým majetkem, přičemž členové spolku neručí za jeho závazky.

 

 

Čl. III.

Účel spolku

Hlavním účelem spolku je uspokojování a ochrana potřeb a zájmů členů spolku v oblasti pěstování a prodeje vánočních stromků a ozdobného jehličnatého klestu.

Spolek bude vyvíjet především tuto činnost:

-          zastupuje členy spolku v národních odborných, profesních a zájmových organizacích (Agrární komora, Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin aj.) a prosazuje zde specifické zájmy svých členů,

-          zastupuje členy spolku v mezinárodních organizacích (Evropská rada pěstitelů vánočních stromků, příp. dalších),

-          zpracovává společná stanoviska a prosazuje jejich realizaci ve vztahu k ústředním

orgánům státní správy a jiným organizacím podle potřeb a požadavků členských subjektů  - při přípravě právních norem a jiných opatření v oblastech spojených s pěstováním a prodejem vánočních stromků a ozdobného jehličnatého klestu,

-          zajišťuje a poskytuje aktuální informace o předpokládané vývoji cen, daňových

 systémů, celních a fytokaranténních, případně jiných předpisů a zastupuje členy sdružení při jednání o společných (ekonomických a jiných) zájmech členů se státními a jinými orgány a organizacemi (subjekty),

-  usiluje o soustavné zvyšování odborné úrovně pěstování vánočních stromků a ozdobného jehličnatého klestu. V této souvislosti zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci oboru a šíření informací, vydávání tiskovin a periodik pro potřebu členů sdružení, jakož i pro veřejnost,

-          zajišťuje a/nebo zprostředkovává odborné posudky a konzultace, provádění průzkumů, analýz, studií a plánů či projektů,

-          podporuje spolupráci produkčních firem s obchodními organizacemi a dbá na etiku

     obchodů s vánočními stromky a ozdobným jehličnatým klestem,

-          usiluje o racionalizaci sběru, dovozu a vývozu odpovídajících druhů a proveniencí

      osiva a/nebo sazenic pro pěstování vánočních stromků a ozdobného jehličnatého klestu,

-          zajišťuje certifikaci kvality a způsobu plantážního pěstování vánočních stromků.

 

IV.  Členství

            Členství ve spolku:

 

1.   řádný člen

2.   čestný člen

 

1.  Řádný člen

            Řádnými členy se mohou stát fyzické a právnické osoby, které se zabývají pěstováním a obchodem s vánočními stromky a/nebo výrobou a prodejem zařízení a potřeb pro pěstování vánočních stromků a/nebo ozdobného jehličnatého klestu, souhlasí se stanovami spolku a řádně a včas zaplatí členské příspěvky.

 

2.  Čestný člen

            Čestným členem spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj a popularizaci pěstování vánočních stromků.

 

3.  Vznik členství

a)  Členství ve spolku je dobrovolné. Zájemce o členství předkládá vyplněnou přihlášku. O přijetí za člena spolku rozhoduje představenstvo a potvrzuje či zamítá nejbližší valná hromada spolku.

b)  Právnické osoby jsou ve spolku zastupovány určenými fyzickými osobami,

pověřených k zastupování plnou mocí statutárního orgánu právnické osoby.

c)    Čestný člen je přijímán valnou hromadou spolku, na základě návrhu řádného člena, předloženého představenstvu.

 

4.  Zánik členství

a)      Členství ve spolku zaniká některým z těchto způsobů:

-          smrtí člena,

-          vyloučením člena,

-          vystoupením člena,

-          zánikem spolku.

 

b)      O vyloučení člena ze spolku rozhoduje valná hromada spolku na návrh představenstva. Důvodem pro vyloučení je zejména ta skutečnost, že člen opakovaně porušuje svoje povinnosti, které mu vyplývají ze zákona, stanov, rozhodnutí představenstva anebo rozhodnutí valné hromady, ačkoliv byl předtím na možnost vyloučení ze strany představenstva písemně upozorněn. Členství člena spolku zaniká ke dni, kdy o vyloučení rozhodne valná hromada spolku.

 

c)      Člen může ze spolku kdykoliv vystoupit, musí však tento svůj úmysl oznámit písemně představenstvu. Členství ve spolku pak zanikne ke dni, kdy písemné oznámení o vystoupení ze spolku bude doručeno do sídla spolku. Zaplacené příspěvky se v tomto případě nevrací.

 

d)     Zánikem spolku je zejména zrušení spolku soudem s likvidací nebo bez likvidace (rozdělení spolku nebo fúze spolků - vzniká členství v nástupnickém spolku).

 

e)      Zanikne-li členství v spolku, zaniká tím automaticky i členství v kterémkoliv orgánu spolku.

 

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členů

1.    Řádní členové mají právo:

 

a) využívat výhod, vyplývajících z předmětu činnosti spolku

b) hlasovat na valné hromadě

c)   volit a být voleni do orgánů spolku

d)             navrhovat čestné členy spolku

e) zúčastnit se všech akcí pořádaných spolkem

 

Čestní členové:

a)    mají stejná práva, jako členové řádní, s výjimkou práva hlasování na valné hromadě

b)   mají právo být voleni do orgánů spolku, kde však mají pouze poradní hlas

 

Povinnosti řádných členů:

a) zúčastnit se činnosti spolku

b) respektovat závěry a doporučení orgánů spolku

c) dodržovat stanovy spolku

d)  zdržet se jednání, které by poškozovala dobré jméno spolku a které by porušovalo

     zásady korektního jednání mezi členy spolku

e)   ve stanovených termínech platit členské příspěvky a případně jiné poplatky, určené

valnou hromadou spolku

 

Čl. VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1.          Valná hromada

2.          Představenstvo

3.          Kontrolní komise

4.          Odborné skupiny

5.                 Statutární orgán

 

  1. Valná hromada

 

1.      Valná hromada je jako shromáždění členů spolku nejvyšším orgánem spolku.

2.      Valná hromada se koná podle potřeby členů spolku, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadou svolává představenstvo písemnou pozvánkou zasílanou každému členovi spolku na jeho poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů alespoň 30 dnů před dnem konání valné hromady.

 

3.      Požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů spolku, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení této žádosti. V žádosti členů musí být uvedeno, za jakým účelem chtějí valnou hromadu svolat.

 

4.      Pozvánka na valnou hromadu musí být podepsána statutárním orgánem a musí obsahovat:

-          označení spolku,

-          den, místo a hodinu konání valné hromady,

-          program valné hromady.

 

5.      Valné hromady má právo zúčastnit se každý člen spolku. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Nemůže-li se člen jednání valné hromady zúčastnit, může písemně pověřit jinou osobu, aby jej při jednání zastoupila. Pověřenou osobou může být kterákoliv fyzická osoba starší 18ti let, která je svéprávná a která nemusí být členem spolku.

 

6.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 30 minut po zahájení jejího jednání, rozhodne předseda nebo místopředseda představenstva spolku po uplynutí této doby o svolání náhradní valné hromady tak, aby se konala nejpozději do 5 pracovních dnů. Náhradní valná hromada má nezměněný program a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení tohoto bodu.

 

7.      Zasedání valné hromady vede a řídí předseda nebo místopředseda představenstva, pokud nebude představenstvem pověřen jiný člen představenstva.

 

8.      Pokud bude chtít kterýkoliv ze členů spolku doplnit program valné hromady, musí návrh na doplnění vznést nejpozději v okamžiku seznámení valné hromady s programem. O případném doplnění programu valné hromady budou přítomní členové hlasovat. V případě, že bude pro doplnění hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů, bude program doplněn dle požadavku člena.

 

9.      Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:

 

-   schvaluje stanovy spolku a jejich změny,

-   schvaluje rozpočet spolku  a účetní závěrku po skončení každého účetního období,

-   projednává zprávu o hospodaření předloženou představenstvem spolku,

-   projednává zprávu kontrolní komise k hospodaření spolku za každé účetní období,

-   stanoví hlavní směry rozvoje činnosti spolku,

-   jmenuje a odvolává členy představenstva spolku,

-   jmenuje a odvolává členy kontrolní komise spolku,

-   rozhoduje o koupi a prodeji nemovitého majetku spolku,

-   rozhoduje o uzavření úvěrových zástavních a úvěrových smluv spolkem,

-   rozhoduje o poskytnutí nebo přijetí půjčky spolkem,

-   rozhoduje o vyloučení člena spolku,

            -   jmenuje a odvolává likvidátora spolku,

            -   rozhoduje o zrušení a rozpuštění spolku,

   - projednává další záležitosti, které jí do působnosti svěřuje zákon a stanovy nebo které si valná hromady spolku ke svému rozhodnutí vyhradí.

 

10.  Valná hromada jmenuje členy představenstva a kontrolní komise z řad kandidátů uvedených v kandidátní listině, jejichž vyhotovení a početní naplnění zajistí představenstvo před konáním valné hromady. Seznam kandidátů bude přítomným členům spolku předán při prezentaci na valné hromadě. V případě, že se představenstvu nepodaří sestavit kandidátní listinu s potřebným počtem kandidátů, bude valná hromada navrhovat doplnění kandidátní listiny tak, aby počet členů orgánů byl naplněn, event. rozhodne o snížení počtu členů dotčeného orgánu.

 

11.  O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá představenstvo spolku nebo jím pověřený člen. Zápisy se uchovávají v sídle spolku.

 

 

2.  Představenstvo

1.    Představenstvo je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Schází se nejméně 2 x ročně na základě písemné pozvánky s uvedením programu jednání. Pozvánky zasílá předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo má 5 členů. Funkční období představenstva je tříleté.

 

2.        Představenstvo:

 

a)  volí ze svého středu předsedu

b)  volí ze svého středu místopředsedu

c) svolává valnou hromadu

d) předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti

e)  předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za uplynulé období

f)  předkládá valné hromadě návrh činnosti na další období

g)  předkládá valné hromadě návrh rozpočtu na příští období

h) přijímá řádné členy spolku (přijetí podléhá schválení nejbližší valnou hromadou)

i)   navrhuje valné hromadě přijetí čestných členů

 

Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že se jeho zasedání zúčastní alespoň 3 členové. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas.

 

O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutí se vyhotovuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda představenstva nebo jím pověřený člen. Zápisy se uchovávají v sídle spolku.

 

3.  Kontrolní komise

 

1.    Kontrolní komise je tříčlenná.

 

2.    Volí do svého čela předsedu komise.

 

3.    Kontroluje hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem spolku.

 

4.    Předkládá valné hromadě zprávu o způsobu hospodaření s finančními prostředky

a ostatním majetkem spolku.

 

5.    Funkční období členů komise je tříleté.

 

4.  Odborné skupiny

 

1.    Jsou zřizovány představenstvem na návrh členů k řešení specifických potřeb členů spolku.

 

2.    Jednotlivé skupiny si samy stanovují svůj program činnosti a způsob vedení.

 

3.    Vzájemné vztahy mezi skupinami se řeší podle potřeb přímo, nebo prostřednictvím představenstva.

 

4.    Členové spolku mohou přímo, nebo prostřednictvím představenstva předávat odborným skupinám podněty k jednání a problémy k řešení. Současně mohou navrhovat vlastní nebo externí pracovníky k účasti na práci v odborných skupinách a řešení úkolů.

 

  1. Statutární orgán spolku

 

1.    Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří ho představenstvo spolku. Statutární orgán má 5 členů.

 

2.    Za spolek jednají a spolek zastupují buďto předseda a místopředseda představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva.

 

3.    Podepisování za spolek se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí podpis předseda a místopředseda představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva.

 

  1. Obecná ustanovení o členství v orgánech spolku

 

1.      Členem orgánů spolku může být pouze člen spolku, který je svéprávný a je bezúhonný.

 

2.      Funkce v orgánech spolku může skončit odvoláním valnou hromadou spolku nebo odstoupením člena orgánu.

 

3.      Odvoláním končí funkce člena dnem, kdy o tom rozhodla valná hromada spolku.

 

4.      Odstoupením končí funkce člena orgánu spolku dnem, kdy oznámení o odstoupení bylo doručeno představenstvu. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno do sídla spolku k rukám předsedy orgánu.

 

5.      Do třiceti dnů ode dne zániku funkce je příslušný orgán spolku povinen jmenovat za odstupující člena náhradního člena, který bude vykonávat tuto funkci do zasedání nejbližší valné hromady spolku, která jmenuje za člena, který ze své funkce odstoupil, nového člena orgánu.

 

6.      Člen spolku může být do kteréhokoliv orgánu spolku zvolen opakovaně.

 

Čl. VII.

Zásady hospodaření

 

1.      Při založení nemá spolek žádný majetek, který by byl jako vklad členy vložen.

 

2.      Majetek spolku budou tvořit zejména:

-          spolkové příspěvky členů, jejichž výše a splatnost bude určena zásadami přijatými představenstvem spolku,

-          dotace a sponzorské dary a příspěvky,

-          příjmy z reklamní činnosti,

-          příjmy z vlastní činnosti spolku,

-          úroky z finančních prostředků uložených na účtech u banky,

-          získaný nemovitý a movitý majetek.

 

3.      Majetek získaný spolkem za dobu jeho trvání je ve výlučném vlastnictví spolku.

 

4.      S majetkem spolku nakládá představenstvo, přičemž je v tomto omezen případnými rozhodnutími valné hromady spolku.

 

5.      Spolek vede účetnictví dle obecně závazných právních předpisů. Návrh na schválení účetní závěrky a návrh rozpočtu na další rok předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo.

 

Čl. VIII.

Zánik spolku

1.      Spolek zaniká na základě rozhodnutí valné hromady ke dni určeném v tomto rozhodnutí, jinak ke dni, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. V rozhodnutí musí být zároveň stanoveno, zdali se jedná o zánik, přičemž přechází veškerý majetek na právního nástupce (sloučení s jiným spolkem) včetně označení tohoto právního nástupce anebo zdali se jedná o zánik bez právního nástupce (dobrovolné rozpuštění). V tomto případě musí být jmenován likvidátor, který provede likvidaci majetku spolku.

 

2.      Likvidátor je při provádění likvidace povinen postupovat přiměřeně podle zásad pro likvidaci dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zbytek výtěžku ze zpeněžení majetku spolku po uspokojení všech známých věřitelů spolku a zaplacení odměny likvidátora se rozdělí mezi členy spolku rovným dílem.

 

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

2.      Stanovy jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích.

 

3.       Jeden výtisk stanov bude po celou dobu existence spolku uložen v sídle spolku a bude volně k nahlédnutí každému členovi spolku.

 

V Horní Cerekvi dne 20.6.2015

 

            Dr. Ing. Miroslav Kubů                                            František Valdman

     předseda představenstva spolku                          místopředseda představenstva spolku

 


Připojené přílohy:
pdf stanovy sdružení 2015