Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 3.9.2022 v Třemošné

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané dne 3.9.2022 v Třemošné od 10:30 hod.

 

Přítomno: 31členů                      - z 56 členů - valná hromada je usnášeníschopná

                  1 hostů 0  

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

 1. Schválení programu valné hromady

 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Představení nových členů

 5. Vyloučení členů a ukončení členství

 6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2021

 7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2021

 8. Zpráva revizní komise

 9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2023

11. Návrh rozpočtu na příští období 2023

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

15. Diskuze

16. Usnesení

17. Závěr

 

     Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

     Schválení programu VH

                  pro : 31      proti: 0        zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                a) mandátová a volební a návrhová komise: Lang, Machová, Hefka

                b) zapisovatel: Janatová Irena

                c) ověřovatelé zápisu: Vácha, Smetana

 

byl vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných členů návrh na změnu v sestavení navržených komisí a osob zapisovatele a ověřovatelů. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno ke schválení výše uvedeného návrhu an bloc, přičemž hlasování proběhlo následovně:

                pro: 31            proti: 0       zdržel se: 0

 

 

3. Člen mandátové komise pan Lang konstatoval, že vzhledem k přítomnosti

    více než 1/3 členů spolku je valná hromada usnášeníschopná.

 

4. Představení nových členů a potvrzení jejich členství: 

              Milan Šrotek

              Jiří Hanzl

              Radovan Jílka

              Hynek Maršál

pro : 31           proti: 0       zdržel se: 0

 

5. Ukončení členství:

            a) na vlastní žádost:

                        David Pintera

                        Lesní školka Čejkovka-Bc.Miroslav Hess

 

b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2022 zaniká členství:           

                        Ing. Pavel Plašil                                

   Bylo vzato na vědomí.

 

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2021: p. Valdman

    a) dvě schůze představenstva + online

    b) valná hromada ve Valticích

 

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období 2021: p. Valdman 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky. p. Kácha       

 

9.  Plánování exkurze do Langeso v Dánsku 2024

 

 

10. Návrh činností na příští období 2023: p. Valdman 

      a) VH asi 18.-19.5.2023 u firmy BAOBAB v Palupíně, + den techniky firmy LES CR

      b) Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      c) Návštěva veletrhu v Langeso v Dánsku

      d) Překlady článků z odborných časopisů

      e) Reklama - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých tradičních vánoc

 

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období 2023: p. Valdman

                pro : 31         proti: 0       zdržel se: 0

 

 

12.  Informace o www stránkách

    - novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

    - mapa s lokalizací jednotlivých členů - souřadnice GPS

 

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: p. Kubů

 

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

       a) Návrh kandidátů do představenstva

Dr. Ing. Miroslav Kubů

František Valdman

Ing. David Sokol

Ing. Ivo Machovič

Martin Lang

 

 

       b). Návrh kandidátů do kontrolní komise

Jan Kácha - předseda komise

František Valdman starší

Vladimír Janata

 

       c) Výsledky voleb představenstvo:

Miroslav Kubů, František Valdman, David Sokol, Ivo Machovič, Martin Lang

pro : 30        proti: 1      zdržel se: 0

 

       d) Výsledky voleb kontrolní komise:

Jan Kácha, František Valdman starší, Vladimír Janata,

pro : 30           proti: 0       zdržel se: 1

 

 

15. Diskuze

            Propagace živého vánočního stromku.

 

16. Poté návrhová komise seznámila přítomné členy s návrhem usnesení valné hromady:

 

1.      Schvaluje volbu komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.      Potvrdila přijetí nových členů

3.      Bere na vědomí ukončení členství

4.      Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období 2021

5.      Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období 2021

6.      Bere na vědomí zprávu revizní komise

7.      Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi 2023

8.      Schvaluje plán činnosti na příští období 2023

9.      Schvaluje návrh rozpočtu na příští období 2023

10.  Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

11.  Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

12.  Valná hromada jmenuje nové členy představenstva a kontrolní komise

       představenstvo: Miroslav Kubů, František Valdman, David Sokol, Ivo Machovič,

                                 Martin Lang

        kontrolní komise: Jan Kácha, František Valdman starší, Vladimír Janata

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

 

17. ukončení valné hromady v 12:30  hod.

 

 

Zapsal: Irena Janatová

Dne 3.9.2022

 

Ověřil: pan Vácha                                                                  pan Smetana                       


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2022_09_03_tremosna.pdf