Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 27.5.2017 Kolesa

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané v Kolesích dne 27.05.2017

 

V úvodu schůze bylo vzpomenuto na bývalého kolegu a člena SPVS pana ing. Břetislava Honzka, který zemřel v lednu letošního roku. Na jeho počest držena minuta ticha.

 

Přítomno 31 členů - Valná hromada je usnášeníschopná

 

1. Valdman - zahájení VH, uvítání členů a seznámení s programem VH

1. Volba mandátové návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Volba komisí

3. Zpráva mandátové komise

4. Představení nových členů

5. Vyloučení členů a ukončení členství

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2016

7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2016

8. Zpráva revizní komise

9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2018

11. Návrh rozpočtu na příští období 2018

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Diskuze

15. Usnesení

 

Doplnění programu - žádné

Schválení programu VH          pro 31                         proti 0

 

2. Volba komisí

            2.1. Mandátová - Valdman, Zahradníček

            2.2. Zapisovatel - Stejskal

            2.3. Ověřovatelé zápisu - Michalik, Burda    pro 31             proti 0

 

3. Zpráva mandátové komise : Zahradníček

            Účast 30 členů, VH je usnášeníschopná

 

4. Představení nových členů

            Petr Vácha, Táborsko, 1,- ha

 

5. Vyloučení členů a ukončení členství - nikdo nebyl vyloučen

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2016

            Exkurze u kolegy Machoviče

                                    Exkurze ve velkoškolkách v Rakousku u firmy Lieco v Kalwangu, posezení ve vinném sklepě ve Valticích

            Letáčky na podporu prodeje

            Prezentace v TV a ČRo

            3.5. schůze výboru, příprava VH

 

7.  Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2016 - pí Honzková

 

8. Zpráva revizní komise

            Vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky

 

9. Informace o plánované exkurzi 2017

25.8.2017 se uskuteční zájezd na výstavu potřeb pro pěstitele ván. stromků v Rakousku, v Kollnitz spojenou s ukázkami tvarování stromků. Nocleh ve Valticích, kde bude zajištěno posezení ve vinném sklepě.

 

10. Návrh činnosti na příští období 2018 - Valdman

            exkurze v Gruzii

            podpora prodeje prostřednictvím reklam a odborných článků v médiích

VH s exkurzí - bude upřesněno

 

11. Návrh rozpočtu na příští období 2018

            Příjmy 125.000 Kč                 Výdaje 286.000          Kč      Schodek 161.000 Kč

Vysoký schodek díky zvýšenému finančnímu příspěvku na exkurzi do Gruzie. Finančně kryto přebytky minulých období

 

12. Informace o www stránkách SPVS

            mapa s lokalizací jednotlivých členů

            v administraci GPS souřadnice, dá se měnit

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků

            hodnocení obchodu jednotl. zemí

chem. ochrana stromků - v Rakousku a Německu dělají ekologové rozbory jehličí, údajně se glykofosfáty v bytě odpařují. Doporučuje se nestříkat glykof. v posledním roce před těžbou

 

14. Diskuze

            Batka - poradit s hnojením (YaraMilla)

            Valdman - změna zákona o ZPF - změna možná v letech 2018-19

 

15. Usnesení :  VH schvaluje

            15.1.    program VH

            15.2.    volbu komisí a zprávu mandátové komise

            15.3.    přijetí nového člena

            15.4.    zprávu o hospodaření 2016

            15.5.    návrh rozpočtu 2018

 

                        VH bere na vědomí

            15.6.    zprávu o činnosti za rok 2016

            15.7.    zprávu revizní komise

            15.8.    zprávu o plánovaných exkurzích

            15.9.    zprávu o www stránkách

            15.10.  zprávu ze zasedání Evropské rady

 

            Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

Zapsal : Ivan Stejskal

Dne 27.05.2017

 

Ověřili : Ing. Karel Michalik a Jan Burda      


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2017_05_27_kolesa.pdf