Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 26.5.2018 Rusava

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané dne 26.5.2018 v Rusavě od 14.00 hod.

 

Přítomno:        členů 33                          - z 60 členů - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 0           

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

 1. Schválení programu valné hromady

 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Představení nových členů

 5. Vyloučení členů a ukončení členství

 6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2017

 7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2017

 8. Zpráva revizní komise

 9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2019

11. Návrh rozpočtu na příští období 2019

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

15. Diskuze

16. Usnesení

17. Závěr

 

     Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

     Schválení programu VH

                  pro : 33         proti: 0        zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                a) mandátová a volební a návrhová komise: Kácha Jan, Faltus Václav, Šrotek Milan

                b) zapisovatel: David Sokol

                c) ověřovatelé zápisu: Vondráček Petr, Zahradníček Zdeněk

 

byl vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných členů návrh na změnu v sestavení navržených komisí a osob zapisovatele a ověřovatelů. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno ke schválení shora uvedeného návrhu an bloc, přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 33            proti: 0       zdržel se: 0

 

 

3. Člen mandátové komise pan Jan Kácha konstatoval, že vzhledem k přítomnosti

    nadpoloviční většiny členů spolku je valná hromada usnášeníschopná.

 

4. Představení nových členů: 

              a) Jan Šponiar, Mníšek pod Brdy, -     ha

              b) Petr Jurásek, Vizovice, -   2 ha

              c) Jiří Doupník, Kunžak, -  3 ha

5. Ukončení členství:  

            a) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2017 se vylučují:

                        Petr Chuchlík

                        Lukáš Kaprál

                        Josef Kraus

                        Martina Šabadová

 

   Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno k potvrzení vyloučení shora

   uvedených a bylo hlasováno an bloc, přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 33           proti: 0       zdržel se: 0

 

            b) na vlastní žádost členství neukončil nikdo

 

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2017: Valdman

    a) Exkurze u firmy LESOŠKOLKY, valná hromada a prohlídka hřebčína v Kladrubech

    b) Odborná exkurze na výstavu v Rakousku a posezení ve vinném sklepě ve Valticích

    c) Úprava webu

    d) Informační letáky

 

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období 2017: Honzková

 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky.

 

 

9.  Plánování exkurze do Gruzie září 2018

 

 

10. Návrh činností na příští období 2019: Valdman 

      a) VH na konci května u firmy Radhošťtrans nebo Michl

      b)  Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      c)  Překlady článků z odborných časopisů

      d)  Reklama - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

            tradičních vánoc

 

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období 2019: Honzková

                pro : 33           proti: 0       zdržel se: 0

 

 

12.  Informace o www stránkách

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

    -  mapa s lokalizací jednotlivých členů

 

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: Kubů

 

 

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

       a) Návrh kandidátů do představenstva

Dr. Ing. Miroslav Kubů

František Valdman

Ing. David Sokol

Ing. Ivo Machovič

Martin Lang

 

 

       b). Návrh kandidátů do kontrolní komise

Jan Kácha - předseda komise

František Valdman starší

Vladimír Janata

 

       c) Výsledky voleb představenstvo:

Miroslav Kubů, František Valdman, David Sokol, Ivo Machovič, Martin Lang

pro : 33           proti: 0       zdržel se: 0

 

       d) Výsledky voleb kontrolní komise:

Jan Kácha, František Valdman starší, Vladimír Janata,

pro : 33           proti: 0       zdržel se: 0

 

 

15. Diskuze

 

 

 

 

16. Poté návrhová komise seznámila přítomné členy s návrhem usnesení valné hromady:

 

1.      Schvaluje volbu komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.      Přijetí nových členů: Jan Šponiar, Petr Jurásek, Jiří Doupník

3.      Vyloučení členů: Petr Chuchlík, Lukáš Kaprál, Josef Kraus, Pavel Plašil, Martina Šabadová

4.      Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období 2017

5.      Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období 2017

6.      Bere na vědomí zprávu revizní komise

7.      Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi 2018

8.      Schvaluje plán činnosti na příští období 2019

9.      Schvaluje návrh rozpočtu na příští období 2019

10.  Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

11.  Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

12.  Valná hromada jmenuje nové členy představenstva a kontrolní komise

       představenstvo: Miroslav Kubů, František Valdman, David Sokol, Ivo Machovič,

                                 Martin Lang

        kontrolní komise: Jan Kácha, František Valdman starší, Vladimír Janata,

 

 

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

17. ukončení valné hromady v 16:45 hod.

 

Zapsal: David Sokol

Dne 26.05.2018

 

 

Ověřil: Vondráček Petr:                                            Zahradníček Zdeněk:


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2018_05_26_rusava.pdf