Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 20.9.2014 Polkovice

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 

Konané dne 20.09.2014 v penzionu Hanácký dvůr, Polkovice 198, 751 44 Polkovice

 

Přítomno:        členů 23                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 2                       

 

Držena minuta ticha za zesnulého člena p.Loužila

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1.1. Volba mandátové návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   1.2. Schválení programu valné hromady

                   1.3. Zpráva mandátové komise

                   1.4. Představení nových členů

                   1.5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   1.6. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků v ČR v 2014       

                   1.7. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2013 a části roku 2014

                   1.8. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 a části roku 2014

                   1.9. Zpráva revizní komise

                   1.10. Informace o plánované exkurzi

                   1.11. Návrh činnosti na příští období 2015

                   1.12. Návrh rozpočtu na příští období 2015

                   1.13. Informace o www stránkách SPVS

                   1.14. Diskuze

                   1.15. Usnesení

 

2. Schválení programu VH

                  pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0   

 

3. Volba komisí:

                3.1. mandátová a návrhová komise:  Berdych, Anderle, Burda

                3.2. zapisovatel: Pexídr

                3.3. ověřovatelé zápisu: Kácha, Michalík  

                pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0        

 

4.  Zpráva mandátové komise:

               účast 23 členů, VH je usnášeníschopná

 

5. Představení nových členů: 

              5.1. Kraus Josef - 1,5 ha, BOČ, SM, JD

              5.2. Burda Pavel - 5ha, SMP, SM, BOČ, JDK

              5.3. Folium s.r.o. - Anderle Jiří, 1ha, JD

              5.4. Mackowski Jindřich - obchodník

 

6. Ukončení členství:  

              6.1. Loužil - úmrtí

            6.2. Kupka - vlastní žádost

            6.3. Grandis Zhoř - vlastní žádost

            6.4. Beneš - vlastní žádost

 

7. Informace o zasedání evropské asociace pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

    Honzková, Valdman

 

-          30 účastníku z ČR

-          56 Evropa+USA

-          trvání 12.06.2014 až 14.06.2014

-          program - viz program setkání

-          akce proběhla úspěšně

 

8.  Zpráva o činnosti sdružení za minulé období: Valdman

    -     hlavní činností za minulé období byla příprava a realizace zasedání evropské asociace       

          pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

-          výbor sdružení PVS se scházel průběžně 

 

9. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období: Honzková

 

10. Zpráva revizní komise: Faltus 

     -   účetnictví je vedeno přehledně, bez chyb

     -    navrhuje zrušení nákladů na zasedání evropské komise PVS

 

11. Zpráva o plánovaných exkurzích: Valdman

    -   v současné době se vybírá ze třech variant exkurzí

 

12. Návrh činnosti na příští období: Valdman

    -   VH na konci června 2015 (Abies Vysočina s.r.o.)

    -   volební VH

    -   seminář na VH

 

13. Návrh rozpočtu na příští období : Honzková


14. Informace o www stránkách:  Valdman

 

15. Hlasování VH:

      15.1. Návrh - zůstat členy Evropské asociace PVS

               pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0   

 

      15.2. Návrh - uznat roční náklady pro účast na zasedáních Evropské asociace

                            ve výši max. 15 000Kč?

              pro : 16      proti: 6     zdržel se: 1

 

      15.3.  Návrh - zahrnout náklady ve výši 125 000Kč do finančního rozpočtu na příští

                            období       

              pro : 13      proti: 9     zdržel se: 1   

 

16. Diskuze:

-          Honzková - zdůvodnění položek rozpočtu, ubývá členská základna a výběr poplatků,

                    do budoucna je potřeba omezovat výdaje, náklady na zasedání Evropské  

                    asociace PVS výrazně rostou, navrhuje tyto peníze využít jinak     

-          Valdman -  seznámil VH s návrhem reklamy dánských PVS, navrhuje upřesnění ploch

                             plantáží pěstitelů v ČR

-          Šrotek -       nerozumí, proč naše sdružení má financovat dánskou reklamu vánočních     

                   stromků, rozhodnout se pro jednu z exkurzí

-          Anderle -    navrhuje zhodnotit ekologický dopad mezi umělým a živým vánočním   

                   stromkem

-          Komrska -  jak se pozná český vánoční stromek z české plantáže?,

                   navrhuje na stránkách sdružení umístnit společnou nabídku vánočních

                   stromků všech členů sdružení, popř. informovat se u sdružení pěstitelů 

                   okolních států

-          Janata -      zvážit vhodnost a formu celorepublikové reklamy, částka 125 000Kč se

                  zdá pro takový druh reklamy malá

-          Faltus -      poděkoval hlavním organizátorům za uspořádání Evropské rady PVS,

                  navrhuje zrušit nebo snížit těmto členské příspěvky

-          Michalík - navrhuje vyčkat, jaké stanovisko přijmou k dánskému návrhu reklamy

                  ostatní členské organizace evropské rady PVS

               - navrhuje nechat Dány zpracovat reklamu a její financování z evropských 

                  peněz

               - navrhuje odložit schválení peněz na reklamu našeho sdružení na další VH

               - je třeba zvážit, zda budeme členy evropské rady PVS pokud se nebudeme  

                           účastnit zasedání

               - navrhuje zůstat členy evropské rady PVS a účastnit se jednání nebo ukončit

                 členství

-          Kácha -   upozorňuje, že reklama, která funguje v zahraničí, nemusí fungovat u nás

 

17. Usnesení: VH schvaluje

 

            17.1. Ukončení členství - Loužil, Kupka, Grandis Zhoř, Beneš

            17.2. Přijetí nových členů - Kraus, Burda, Folium s.r.o., Mackowski

            17.3. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské komise PVS 2014

            17.4. Zprávu o činnosti sdružení za minulé období

            17.5. Zprávu o hospodaření za minulé období

            17.6. Bere na vědomí zprávu revizní komise

            17.7. Rozpočet na příští období

            17.8. Plán činnosti na další období

            17.9. Další členství v Evropské radě PVS

          17.10. Roční náklady na účast v zasedáních Evropské rady PVS

                     ve výši 15 000Kč

          17.11. Schvaluje položku rozpočtu reklama ve výši 125 000Kč    

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

Zapsal: Pexídr Dne 20.09.2014


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2014_09_20_polkovice.pdf