Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 20.6.2015 Horní Cerekev

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

Konané dne 20.06.2015 v Horní Cerekvi.

Přítomno:        členů 34                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 1                       

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1.1. Volba mandátové návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   1.2. Schválení programu valné hromady

                   1.3. Zpráva mandátové komise

                   1.4. Představení nových členů

                   1.5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   1.6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období       

                   1.7. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období

                   1.8. Zpráva revizní komise

                   1.9. Plánování exkurze

                   1.10. Návrh činnosti na příští období

                   1.11. Návrh rozpočtu na příští období

                   1.12. Informace o www stránkách SPVS

                   1.13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků

                   1.14. Volby do předsednictva a kontrolní komise

                   1.15. Diskuze

                   1.16. Usnesení

 

2. Schválení programu VH

                  pro : 34     proti: 0     zdržel se: 0

3. Volba komisí:

                3.1. mandátová a návrhová komise:  Kácha, Lang

                3.2. zapisovatel: Pexídr

                3.3. ověřovatelé zápisu: Burda, Machovič

                pro : 34          proti: 0     zdržel se: 0

 

4.  Zpráva mandátové komise: Lang

               účast 34 členů, VH je usnášeníschopná

 

5. Představení nových členů: 

              5.1. Čapek Martin, Sedlice, SMP, JDK 3,5ha

              5.2. Šabavová

              5.3. Herudek

              5.4. Konvička, Frenštát p/R., SMP, JDK, BOČ 1ha

              5.5. Deblice - Lesy s.r.o., Poděbrady, 1,6ha

              5.6. Škrabal Robert, Vysočina, 0ha

              5.7. Calta René, BOČ, SMP, JDK 6ha

              5.8. Město Bělá nad Radbuzou 

 

6. Ukončení členství:  

            6.1. Nikdo se nevylučuje.

            6.2. Anderle Jiří - ukončuje členství na vlastní žádost

 

7. Zpráva o činnosti sdružení za minulá období: Valdman

    7.1. Hlavní a nejnáročnější činností za minulé období bylo setkání Evropských pěstitelů

           vánočních stromků v Jindřichově Hradci

           setkání se účastnilo 86 lidí, z toho našich 30   členů

           proběhla exkurze na plantážích firmy Baobab ve Strmilově, 

 trvání 12.06.2014 až 14.06.2014

 akce proběhla úspěšně

    7.2. VH v Polkovicích s odborným seminářem ing. Krejčíře

    7.3. Výbor se sešel 1x ve Velkém Rybníce, příprava VH

 

8.  Zpráva o hospodaření za minulé období: Honzková

    -     hlavní činností za minulé období byla příprava a realizace zasedání evropské asociace       

          pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

-          výbor sdružení PVS se scházel průběžně 

 

9.  Plánování exkurze

     9.1. Varianta č.1. 4-5.9.2015, Gmunden, návštěva firmy Herzog a pokusné plochy

            spolupracující firmy cca 25km od Gmundenu, večeře, ubytování

            5.9.15 - snídaně, prohlídka města, oběd, cca 17.00 odjezd do ČB.

    9.2.  Nocleh v ČR, ráno odjezd do Gmundu, odborné exkurze, poté návrat zpět do ČR,

            cena cca 2500Kč  

 

10. Návrh činností na příští období: Valdman 

      10.1. VH v termínu červen 2016, konání ve firmě DENDRIA s.r.o. 

      10.2.  Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      10.3.  Překlady článků z odborných časopisů

      10.4.  Návrh na exkurzi na rok 2016 Dánsko, Langeso 3-4 dny

      10.5.  Návrh reklamy - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

                tradičních vánoc, výroba letáků, oslovit televizní stanice a novináře

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období: Honzková

    -   příjmy 125 000Kč, výdaje 250 000Kč, schodek 125 000Kč bude čerpán z rezerv,

        stav financí k dnešnímu dni je 622 000Kč. 

 

12.  Informace o www stránkách

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: Kubů

    - na jednání proběhlo hodnocení obchodu roku 2013 dle

      jednotlivých členských států, certifikace

 

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

       14.1. Návrh kandidátů do předsednictva   

                Kubů, Sokol, Honzková, Valdman, Pexídr, Janata

       14.2. Návrh kandidátů do kontrolní komise

                Pliska, Kácha, Lang

 

14.3. Výsledky voleb

          předsednictvo: Kubů 27, Sokol 27, Valdman 27, Honzková 23,

                                  Pexídr 16, Janata 15

          kontrolní komise: Pliska 27, Kácha 27, Lang 27

14.4.  6 hlasovacích lístků bylo neplatných

 

15. Diskuze

     15.1. Kubů - změna názvu SPVS na Spolek pěstitelů vánočních stromků

                           změna stanov

     15.2. Škrabal - od 1.4.2015 novela zákona, pozemky se nemusí vyjímat ze ZPF

 

16. Usnesení: VH schvaluje

            16.1. Přijetí nových členů - Čapek, Šabarová, Herudek, Konvička,

                     Deblice-lesy s.r.o., Škrábal, město Bělá pod Radbuzou, Calta

            16.2. Ukončení členství- na vlastní žádost Anderle Jiří

            16.3. Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období

            16.4. Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období

            16.5. Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi

            16.6. Bere na vědomí plán činnosti na příští období

            16.7. Schvaluje rozpočet na příští období

            16.8. Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

            16.9. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

            16.10. Bere na vědomí výsledky voleb do předsednictva a kontrolní komise

            16.11. Schvaluje změnu názvuSPVS na Spolek pěstitelů vánočních stromků a změnu

                       stanov, při které se slovo sdružení zamění slovem spolek.    

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

Zapsal: Pexídr

Dne 20.07.2015