Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 18.6.2016 Raspenava

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 

Konané dne 20.06.2016 v Raspenavě.

 

Přítomno:        členů 31                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 1                       

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1. Seznámení s programem a schválení programu valné hromady

                   2. Volba mandátové návrhové, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   3. Zpráva mandátové komise

                   4. Představení nových členů

                   5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období       

                   7. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období

                   8. Zpráva revizní komise

                   9. Plánování exkurze

                   10. Návrh činnosti na příští období

                   11. Návrh rozpočtu na příští období

                   12. Informace o www stránkách SPVS

                   13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků

                   15. Diskuze

                   16. Usnesení

 

Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

Schválení programu VH

                  pro : 31     proti: 0     zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                2.1. mandátová a návrhová komise: Přemysl Bača, Václav Faltus, Radek hefka

                2.3. zapisovatel: David Sokol

                2.4. ověřovatelé zápisu: Jan Kácha, Ludmila Honzková

                pro : 31          proti: 0     zdržel se: 0

 

3.  Zpráva mandátové komise: Radek Hefka

               účast 31 členů, VH je usnášeníschopná

 

4. Představení nových členů: 

              4.1. p. Herzig, Olomoucko, 0,5 ha

              4.2. Selucký Patrik, Kyjov, 5ha      

              4.3. Kaprál Lukáš, Vlašim, 1,5ha

 

5. Ukončení členství:  

            5.1. Nikdo se nevylučuje.

            5.2. p. Piňos, školkařské středisko Osina

- ukončuje členství na vlastní žádost k 31.12.2016

 

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulá období: Valdman

    6.1. na podzim 2015 proběhla exkurse v Rakousku u firmy HEZOG

    6.2. VH v Horní cerekvi

    6.3. Výbor se sešel 1x v motorestu Rohlenka, příprava VH

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období: Honzková

    -     byla přednesena podrobná zpráva o hospodaření SPVS v roce 2015 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky.

 

9.  Plánování exkurze

     9.1. pro rok 2017 je naplánována odborná exkurse do školek  LIECO v Kalwangu v Rakousku s přespáním ve Valticích a posezením ve sklípku. Termín 2.6.2016

 

10. Návrh činností na příští období: Valdman 

      10.1. VH v termínu 26.5 2017, konání ve firmě LESOŠKOLKY ŘEČANY s.r.o. 

      10.3.  Překlady článků z odborných časopisů

      10.5.  Návrh reklamy - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

                tradičních vánoc, výroba letáků, oslovit televizní stanice a novináře

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období: Honzková

    -   příjmy 125 000Kč, výdaje 247 000Kč, schodek 122 000Kč bude čerpán z rezerv,

        stav financí k dnešnímu dni je 514 000 Kč. 

 

12.  Informace o www stránkách

    - na www stránky doplníme mapu s lokalizací  jednotlivých členů 

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: Kubů

    - na jednání proběhlo hodnocení obchodu roku 2015 dle jednotlivých členských států, certifikace

 

15. Diskuze

     15.1. Kubů - informace o vypracování návrhu na změnu zákona o ochraně ZPF a jeho zaslání místopředsedovi PS Bartoškovi

 

16. Usnesení: VH schvaluje

            16.1. Přijetí nových členů - Herzig, Selucký, Kaprál

            16.2. Ukončení členství- na vlastní žádost p. Piňos

            16.3. Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období

            16.4. Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období

            16.5. Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi

            16.6. Bere na vědomí plán činnosti na příští období

            16.7. Schvaluje rozpočet na příští období

            16.8. Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

            16.9. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

Zapsal: Ing. David Sokol

Dne 18.06.2016

 

 

Ověřil:

Jan Kácha a Ludmila Honzková


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2016_06_18_raspenava.pdf