Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 18.5.2023 v Zahrádkách

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané dne 18.5.2023 v Zahrádkách od 17:00 hod.

 

Přítomno: 33 členů                     - z 56 členů - valná hromada je usnášeníschopná

                   1 host      

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

 1. Schválení programu valné hromady

 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Představení nových členů

 5. Vyloučení členů a ukončení členství

 6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2022

 7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2022

 8. Zpráva revizní komise

 9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2024

11. Návrh rozpočtu na příští období 2024

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Diskuze

15. Usnesení

16. Závěr

 

     Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

     Schválení programu VH

                  pro : 33       proti: 0        zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                a) mandátová a volební a návrhová komise: Lang, Draský, Hefka

                b) zapisovatel: Sokol

                c) ověřovatelé zápisu: Bača, Faltus

 

byl vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných členů návrh na změnu v sestavení navržených komisí a osob zapisovatele a ověřovatelů. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno ke schválení výše uvedeného návrhu an bloc, přičemž hlasování proběhlo následovně:

                pro: 33            proti: 0       zdržel se: 0

 

 

3. Člen mandátové komise pan Lang konstatoval, že vzhledem k přítomnosti

    více než 1/3 členů spolku je valná hromada usnášeníschopná.

 

4. Představení nových členů a potvrzení jejich členství: 

              Ing. Roman Tupý

 

pro : 33           proti: 0       zdržel se: 0

 

5. Ukončení členství:

            a) na vlastní žádost:

                        Miloslav Klail

 

b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2023 zaniká členství:           

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2022: p. Valdman

    a) dvě schůze představenstva + online

    b) exkurze v Německu

    c) valná hromada v Třemošné

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období 2022: p. Valdman 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky. p. Kácha       

 

9.  Plánování exkurze do Langeso v Dánsku 2024 s příspěvkem 10 000 Kč na člena.

pro : 24         proti: 1       zdržel se: 8

 

10. Návrh činností na příští období 2024: p. Valdman 

      a) VH v roce 2024 u pana Milana Šrotka - začátek září

      b) Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      c) Návštěva veletrhu v Langeso v Dánsku

      d) Překlady článků z odborných časopisů

      e) Reklama - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých tradičních vánoc

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období 2024: p. Valdman

                pro : 32         proti: 0       zdržel se: 1

 

12.  Informace o www stránkách

    - novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

    - mapa s lokalizací jednotlivých členů - souřadnice GPS

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: p. Kubů

 

14. Diskuze

            Propagace živého vánočního stromku. - propagační brožury

 

15. Poté návrhová komise seznámila přítomné členy s návrhem usnesení valné hromady:

 

1.      Schvaluje volbu komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.      Potvrdila přijetí nových členů

3.      Bere na vědomí ukončení členství

4.      Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období 2022

5.      Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období 2022

6.      Bere na vědomí zprávu revizní komise

7.      Schvaluje příspěvek na exkurzi do Dánska v roce 2024

8.      Schvaluje plán činnosti na příští období 2024

9.      Schvaluje návrh rozpočtu na příští období 2024

10.  Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

11.  Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

 

                     Usnesení bylo přijato pro : 32         proti: 0       zdržel se: 1

 

16. ukončení valné hromady v 19:40  hod.

 

Zapsal: David Sokol

Dne 18.5.2023

 

 

Ověřil: pan Václav Faltus                                                      pan Přemysl Bača        


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2023_05_18_zahradky.pdf