Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 14.9.2019 Zvíkov

Zápis z Valné hromady

Sdružení pěstitelů vánočních stromků

konané dne 14.9.2019 v Zvíkově od 14.00 hod.

 

Přítomno:        člen 23                            - z 52 členů - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 0           

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

 1. Schválení programu valné hromady

 2. Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Představení nových členů

 5. Vyloučení členů a ukončení členství

 6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2018

 7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2018

 8. Zpráva revizní komise

 9. Informace o plánované exkurzi

10. Návrh činnosti na příští období 2020

11. Návrh rozpočtu na příští období 2020

12. Informace o www stránkách SPVS

13. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků

14. Diskuze

15. Promítání fotek a informace z exkurze v Gruzii

16. Usnesení

17. Závěr

 

     Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

     Schválení programu VH

                  pro : 22        proti: 0        zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                a) mandátová a volební a návrhová komise: Martin Lang, René Calta

                b) zapisovatel: David Sokol

                c) ověřovatelé zápisu: Pavel Michl, Jan Burda

 

byl vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných členů návrh na změnu v sestavení navržených komisí a osob zapisovatele a ověřovatelů. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno ke schválení shora uvedeného návrhu an bloc, přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 23            proti: 0       zdržel se: 0

 

 

3. Člen mandátové komise pan Martin Lang konstatoval, že vzhledem k přítomnosti

    více než 1/3 členů spolku je valná hromada usnášeníschopná.

 

4. Představení nových členů: 

              a)             

5. Ukončení členství:

            a) na vlastní žádost:

                        Ludmila Honzková

                        Robert Škrábal

                        Jan Šponiar

 

            b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2018 zaniká členství:           

                        Českomoravské lesy s.r.o.     

 

   Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno k potvrzení vyloučení shora

   uvedených a bylo hlasováno an bloc, přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 22         proti: 0       zdržel se: 1

 

 

c) udělení čestného členství: paní Ludmile Honzkové

 

   Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku, bylo přistoupeno k potvrzení udělení

   čestného členství přičemž  hlasování proběhlo následovně :

                pro : 23        proti: 0       zdržel se: 0

 

 

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2018: Valdman

    a) dvě schůze představenstva

    b) valná hromada a exkurze u firmy Přemysl Bača

    c) Odborná exkurze do Gruzie

    d) Informační letáky

 

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období 2018: Honzková

 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky.

    Pan Jan Kácha       

 

9.  Plánování exkurze do Langeso v Dánsku 2021 a Německo 2020

 

 

10. Návrh činností na příští období 2020: Valdman 

      a) VH 23. května u firmy Pavel Michl, ...............

      b) Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      c) Návštěva veletrhu v Langeso v Dánsku + exkurze v Německu

      d) Překlady článků z odborných časopisů

      e) Reklama - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

            tradičních vánoc

 

 

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období 2020: Valdman

            Odměna paní Honzkové za uspořádání exkurze do Gruzie 10 000 Kč

Na návrh představenstva SPVS odměna 10 000 Kč pokladníkovi, předsedovi a místopředsedovi.

                pro : 22         proti: 0       zdržel se: 1

 

 

12.  Informace o www stránkách

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

    -  mapa s lokalizací jednotlivých členů

 

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: pan Valdman

 

14. Diskuze

            Propagace živého vánočního stromku.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Promítání fotek a informace z exkurze v Gruzii

 

 

 

16. Poté návrhová komise seznámila přítomné členy s návrhem usnesení valné hromady:

 

1.      Schvaluje volbu komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.      Ukončení členství: Ludmila Honzková, Robert Škrábal a Jan Šponiar

3.      Vyloučení členů: Českomoravské lesy s.r.o.

4.      Udělení čestného členství: Ludmile Honzkové

5.      Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období 2018

6.      Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období 2018

7.      Bere na vědomí zprávu revizní komise

8.      Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi 2020

9.      Schvaluje plán činnosti na příští období 2020

10.  Schvaluje návrh rozpočtu na příští období 2020

11.  Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

12.  Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

 

 

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

17. ukončení valné hromady v 16:30  hod.

 

Zapsal: David Sokol

Dne 14.09.2019

 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Michl:                                       Jan Burda:


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2019_09_14_zvikov.pdf