Zápis ze schůze představenstva SPVS 23.6.2012 Hrádek u Sušice

 

Zápis z výborové schůze představenstva ze dne 23. 6. 2012, konané v Hrádku 

schůze se uskutečnila bezprostředně po skončení Valné hromady, kde byl zvolen nový výbor.

 

1. volba jednotlivých orgánu SPVS:

 

    Předseda  SPVS byl zvolen všemi hlasy                           Dr. Ing. Miroslav Kubů

    Místopředseda SPVS byl zvolen všemi hlasy                   František Valdman

    Pokladník SPVS byla zvolena všemi hlasy                       Ludmila Honzková

    Tajemník SPPVS byl zvolen všemi hlasy                         Ing. David Sokol

    Člen představenstva                                                          Ing. Jiří Pexídr

 

2. Organizační věci:

 

 - Představenstvo se shodlo na změně stanov v článku v článku III. - změna sídla SPVS    

     s dosavadní adresy Kostelec nad Černými lesy Pražská 110 na novou adresu:

   Nad Přehradou 404, 109 00 Praha 10.   / zajistí: Honzková, Kubů/

 

- převod dispozičních práv k účtu SPVS v KB z Ing. Karla Michalika na nového předsedu Dr.

   Ing. Miroslava Kubů.

 

- Předání razítka SPVS, dokumentace, účetnictví za uplynulé roky do r. 2009/ další r. 2010-

   2012 v držení pokladníka/  Ing. Michalikem novému předsedovi Ing. Kubů

 

3. Ostatní

 

 - projednána možnost reklamy prodeje živých vánočních stromků a použít volných  

    finančních prostředků v souladu s rozpočtem.  /možnosti letáky, inzerce v tisku

   / konkrétně dořešit! /

 

- bylo schváleno, že Ing. Karla Michalika nové představenstvo bude jmenovat čestným 

    předsedou SPVS v září 2012.

 

- byly projednány organizační záležitost exkurze Strasskirchen, zajistí Valdman a Honzková

    ve spolupráci s Martinem Langem.

 

V Hrádku dne 23. června 2012

Zapsala: Honzková


Připojené přílohy:
pdf spvs_predst_2012_06_23_hradek.pdf
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。