Volební řád

I. Úvodní ustanovení

1. Volební řád Sdružení pěstitelů vánočních stromků (dále jen "volební řád") vychází ze stanov SPVS a upravuje pravidla pro volby představenstva a předsedy představenstva sdružení.

II. Volba představenstva

1. Valná hromada schvaluje pro účely zajištění voleb tříčlennou volební komisi. Návrh na složení volební komise předkládá valné hromadě stávající představenstvo nebo členové sdružení, přítomní na valné hromadě.

2. Každý člen sdružení má právo podílet se na volbě představenstva jedním hlasem. Za členy sdružení - právnické osoby hlasuje zástupce, písemně pověřený statutárním orgánem.

3. Členem představenstva se může stát osoba - zástupce právnické osoby s písemným pověřením statutárního orgánu této organizace.

4. Každý s členů sdružení má právo navrhnout vedle kandidátů, navržených současným představenstvem, další(ho) kandidáty(a).

5. Volební komise sestaví z navržených kandidátů volební lístek s uvedením kandidátů v abecedním pořadí (dle příjmení). U každého kandidáta bude uvedeno: pořadové číslo na volebním lístku, příjmení, jméno, titul, podnik a věk.

6. Volební lístek je předáván členům a pověřeným osobám zastupujícím členy-právnické osoby na valné hromadě před uskutečněním voleb proti podpisu.

7. Každý s kandidátů má na valné hromadě právo seznámit v časově omezeném vystoupení všechny přítomné členy se svým programem.

8. Volba představenstva je přímá s tajným hlasováním.

9. Volby do představenstva vyhlašuje předseda volební komise. Stanoví čas, kdy bude ukončen příjem volebních lístků. Celková délka časového období pro odevzdánívolebního lístku je nejvýše 20 minut.

10. Volba představenstva je provedena zakroužkováním, případně zakřížkováním pořadového čísla, odpovídajících kandidátů na volebním lístku. 2 / 3

11. Za neplatné jsou považovány ty volební lístky, na kterých není označen žádný kandidát, na kterých jsou jména dalších kandidátů připsána dodatečně. Za neplatné jsou rovněž považovány lístky silně mechanicky poškozené.

12. Po ukončení odevzdání volebních lístků provede volební komise vyhodnocení voleb a do třiceti minut od ukončení voleb provede vyhlášení výsledků voleb.

13. Při shodě počtu hlasů ve spodní hranici je vyhlášena dodatečná volba kandidátů, kterých se shoda hlasů týká. V tom případě obdrží každý člen kartičku, na kterou napíše jméno voleného kandidáta. Doba na odevzdání těchto volebních lístků je omezena na deset minut. Doba na vyhodnocení této volby je rovněž nejvýše deset minut.

14. Volba představenstva je platná jen tehdy, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů asociace s právem volebním.

15. Nové představenstvo se po svém zvolení sejde odděleně od jednání valné hromady a provede volbu předsedy.

III. Volba předsedy představenstva

1. Nově zvolené představenstvo se sejde oddělně od jednání valné hromady.

2. Předsedou představenstva se může stát pouze člen nebo pověřený zástupce právnické osoby, zvolený za člena představenstva.

3. Volbu předsedy představenstva řídí dosavadní předseda, nebo jím pověřený člen dosavadního představenstva.

4. Každý člen představenstva má právo navrhnout ze zvolených členů představenstva jednoho kandidáta na funkci předsedy představenstva. Návrhy jsou podávány ústně.

5. Po ukončení návrhů je hlasováno aklamací o každém návrhu zvlášť. Předsedou představenstva se stává kandidát s největším počtem hlasů. Obdrží-li dva kandidáti shodný počet hlasů, provede se druhé kolo hlasování, týkající se pouze těchto kandidátů.

6. Po ukončení volby předá bývalý předseda představenstva další řízení schůze nově zvolenému předsedovi.

7. Pokud není možné volbu předsedy představenstva uskutečnit, zůstává ve funkci původní předseda, a volba je opakována na nejbližší schůzi představenstva.

IV. Volba kontrolní komise

1. Volba členů kontrolní komise probíhá současně s volbou členů představenstva.

2. Členem kontrolní komise nemůže být člen představenstva sdružení.

3. Kontrolní komise je tříčlenná a je vedena voleným předsedou komise.

 

V Kostelci n. Č. lesy, dne 04. dubna 1998


Připojené přílohy:
rtf volební řád
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。