Jednací řád

I. Úvodní ustanovení

Jednací řád Sdružení pěstitelů vánočních stromků (dále jen "jednací řád") vychází ze stanov SPVS a blíže upravuje pravidla svolávání, činnosti, jednání a rozhodování orgánů sdružení.

II. Svolavatel

1. Jednání orgánů Sdružení iniciuje svolavatel. Ten rovněž zabezpečí přípravu pozvánek, programu a písemných podkladů, podle kterých orgán zpravidla jedná a rozhoduje se.

2. Svolavatelem je:

a) představenstvo pro valnou hromadu b) předseda představenstva pro představenstvo c) předseda kontrolní komise pro kontrolní komisi d) vedoucí pro příslušnou pracovní skupinu

3. Svolavatel může na jednání orgánu přizvat představitele nebo zástupce státních nebo dalších spolupracujících orgánů, organizací a institucí.

III. Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu Sdružení svolává představenstvo nejméně jednou ročně, přednostně v září až říjnu.

2. Představenstvo je povinnost svolat valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů.

3. Představenstvo sdružení zabezpečí rozeslání pozvánek (s uvedením místa, data a hodiny zahájení jednání a s návrhem programu jednání valné hromady) a rozeslání příslušných písemných návrhů tak, aby je členové obdrželi alespoň 14 dní před datem konání valné hromady.

IV. Svolání představenstva sdružení

1. Představenstvo svolává předseda nejméně 2x za rok.

2. Předseda je povinen svolat představenstvo, požádají-li o to písemně nejméně dva členové představenstva..

3. Předseda představenstva zabezpečí rozeslání pozvánek na zasedání představenstva tak, aby ji členové představenstva obdrželi alespoň 14 dní před zasedáním.

V. Svolání kontrolní komise

1. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však 1 x za rok, před uskutečněním Valné hromady.

2. Ostatní náležitosti platí v přiměřené míře, jako u představenstva.

VI. Svolání zasedání odborných skupin

1. Zasedání odborné skupiny svolává její vedoucí.

2. Ostatní náležitosti platí v přiměřené míře, jako u představenstva.

VII. Jednání a činnost orgánů sdružení

1. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.

2. Jednání orgánů sdružení se řídí programem jednání, jehož návrh se uvádí na pozvánce a jež se schvaluje po zahájení jednání orgánu veřejným hlasováním. Každý člen příslušného orgánu může navrhnout změnu či doplnění programu jednání.

3. Právo předkládat návrhy na jednání příslušného orgánu sdružení mají vedle svolavatele též členové orgánu.

4. Valná hromada volí: a) mandátovou komisi k prověření účasti a usnášeníschopnosti b) návrhovou komisi pro zpracování usnesení c) volební komisi pro přípravu a provedení voleb d) další komise, podle schváleného programu

5. Valná hromada určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

6. V úvodu jednání valné hromady je projednána zpráva o činnosti za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá představenstvo.

7. Ke každému bodu programu valné hromady se vede rozprava (diskuse). Orgán může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům programu. V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, v jakém se přihlásili. Předseda představenstva má právo vystoupit i mimo pořadí. Rozprava se vede k projednání věci.

8. Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvku všech přihlášených, pokud orgán hlasováním nerozhodne ukončit rozpravu s tím, že dosud nepřednesené příspěvky členů, přihlášených do diskuse (odevzdané písemně) se stávají součástí zápisu.

VIII. Způsob rozhodování orgánů

1. Orgány sdružení rozhodují usnesením, které je přijímáno hlasováním. Každý člen orgánu má jeden hlas. Ve věcech programových, obsahových a procedurálních se zpravidla hlasuje veřejně, pokud příslušný orgán nerozhodne jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

2. K závaznosti usnesení valné hromady je třeba řádné svolání orgánu a přítomnost nejméně 1/3 jeho členů.

3. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

4. Pokud není přítomen počet členů potřebných k přijetí závazného usnesení orgánu (1/3 u valné hromady, 1/2 u představenstva), mohou valná hromada i představenstvo jednat a přijímat doporučení, nemohou však přijímat usnesení. Svolavatel může určit náhradní termín pro svolání opakovaného zasedání orgánu, nejdříve však za 14 dnů ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání orgánu. V případě tohoto náhradního zasedání lze přijmout usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů s právem hlasovacím, a to v případě představenstva i valné hromady.

5. Po zahájení hlasování valné hromady se další pozměňovací návrhy k programu nepřijímají. Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích (zpravidla v pořadí, v jakém byly podány, nebo podle tématických okruhů), pak o návrhu, jako celku.

6. Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí jeho výsledky, které se zaznamenají do zápisu. Usnesení se buď vyhotovuje písemně jako zvláštní dokument, nebo se stává součástí zápisu.

IX. Zápis

1. O každém jednání orgánu se vyhotovuje zápis. Zápis zpracovává určený člen představenstva. Z jednání valné hromady se zápis vyhotovuje do 10 dnů od konání, z jednání ostatních orgánů se vyhotovuje do 5 dnů od jejich konání.

2. V zápisu se uvádí datum a místo konání zasedání orgánu, přítomní (jmenovitě, nebopřiloženým prezenčním listem, členové orgánu a hosté odděleně), kdo jednání řídil, program, diskutující, přijatá usnesení s výsledky hlasování. U zasedání valné hromady též diskutující.

3. Zápis z jednání valné hromady ověřují dva ověřovatelé, u ostatních orgánů se zápis kontroluje na příštím zasedání orgánu.

4. Zápisy v jednání valné hromady a představenstva jsou uloženy v archivu sdružení, zápisy kontrolní komise jsou uloženy v archivu této komise, který spravuje předseda této komise, zápisy z jednání odborných skupin v archivu příslušné odborné skupiny. Archivy udržují pověření pracovníci představenstva a odborných skupin. Každý člen sdružení má přístup k archivovaným zápisům. Písemnosti se archivují po dobu nejméně 10 let.

V Kostelci nad Černými lesy, dne 20. 02. 2001 Text v bodě VIII, 2. a VIII, 4. upraven dle usnesení Valné hromady ze dne 19. 02. 2001


Připojené přílohy:
rtf jednací řád
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。