Zápis ze schůze představenstva SPVS 19.3.2012 Velký Rybník

 

                                                                Zápis

          Z výborové schůze SPVS dne 19.3.2012 konané v motorestu Velký Rybník

 

Účastni :

Ing. Karel Michalík, František Valdman, Ing. David Sokol, Ludmila Honzková

Dr. Ing. Miroslav Kubů

 

        1.     podána informace ze zasedání GTCE/ Vídeň/                 -    ing. Kubů

 

-          Bylo doporučeno zamítavě hlasovat proti vstupu Gruzie / jedná se o školkařskou  

       firmu do   GTCE.

        -    V Holandsku je nová organizace pěstitelů vánočních stromků, mají zájem  o vstup

              nejsou připomínky

-          byla podána informace o projednávání kvality a chemizaci při pěstování VS, podrobena kritikou se strany spotřebitelů v Rakousku a Německu, sběr semen v Gruzii - nedodržování bezpečnosti při práci, nevyhovující pracovní  podmínky ..

-          Další předsednictví  2013 - 2015  Dánsko

-          Dále bude následovat Belgie a ČR

 1. Byla schválena účast na  zasedání v Irsku - Ing. Kubů.

 

 1. Projednáno, že na VH  bude zhodnocena činnost za uplynulých 15 let  

      činnosti SPVS. Zhodnocení provede předseda Ing. Michalík

 

 1. VH se uskuteční v Hrádku u Sušice 23.6 - 24.6. - zajistí F. Valdman

Program :  10.00 hod. presentace LES

                  14.00 zahájení volební VH

24.6. - presentace a odborný seminář Mercata ing. Polívka

 

 1. Projednány možnosti odborné exkurze Dánsko - Langesoo, nebo Německo

Strasskirchen - většinový názor je na Německo /vzdálenost, finanční náročnost odhadnuta cena Dánska cca 7000,-- osoba , Německo cca 860,-- Kč /

Obě varianty ke schválení VH.      

 

 1. projednáno přijetí za nového člena:               Lenka Řípová

Stanislav Holomek

Lesní školka Čejkovka-Bc.Miroslav Hess

 

Zapsala : Honzková

19.3.2012 - Velký Rybník


バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
 • ブランド携帯ケース
 • グッチiphoneケース
 • シャネルiphoneケース
 • エルメスiphoneケース
 • ルイヴィトンiphoneケース
 • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。