Zápis SPVS z valné hromady 20.9.2014 Polkovice

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 

Konané dne 20.09.2014 v penzionu Hanácký dvůr, Polkovice 198, 751 44 Polkovice

 

Přítomno:        členů 23                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 2                       

 

Držena minuta ticha za zesnulého člena p.Loužila

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1.1. Volba mandátové návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   1.2. Schválení programu valné hromady

                   1.3. Zpráva mandátové komise

                   1.4. Představení nových členů

                   1.5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   1.6. Informace o zasedání evropské rady pěstitelů vánočních stromků v ČR v 2014       

                   1.7. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období 2013 a části roku 2014

                   1.8. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 a části roku 2014

                   1.9. Zpráva revizní komise

                   1.10. Informace o plánované exkurzi

                   1.11. Návrh činnosti na příští období 2015

                   1.12. Návrh rozpočtu na příští období 2015

                   1.13. Informace o www stránkách SPVS

                   1.14. Diskuze

                   1.15. Usnesení

 

2. Schválení programu VH

                  pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0   

 

3. Volba komisí:

                3.1. mandátová a návrhová komise:  Berdych, Anderle, Burda

                3.2. zapisovatel: Pexídr

                3.3. ověřovatelé zápisu: Kácha, Michalík  

                pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0        

 

4.  Zpráva mandátové komise:

               účast 23 členů, VH je usnášeníschopná

 

5. Představení nových členů: 

              5.1. Kraus Josef - 1,5 ha, BOČ, SM, JD

              5.2. Burda Pavel - 5ha, SMP, SM, BOČ, JDK

              5.3. Folium s.r.o. - Anderle Jiří, 1ha, JD

              5.4. Mackowski Jindřich - obchodník

 

6. Ukončení členství:  

              6.1. Loužil - úmrtí

            6.2. Kupka - vlastní žádost

            6.3. Grandis Zhoř - vlastní žádost

            6.4. Beneš - vlastní žádost

 

7. Informace o zasedání evropské asociace pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

    Honzková, Valdman

 

-          30 účastníku z ČR

-          56 Evropa+USA

-          trvání 12.06.2014 až 14.06.2014

-          program - viz program setkání

-          akce proběhla úspěšně

 

8.  Zpráva o činnosti sdružení za minulé období: Valdman

    -     hlavní činností za minulé období byla příprava a realizace zasedání evropské asociace       

          pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

-          výbor sdružení PVS se scházel průběžně 

 

9. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období: Honzková

 

10. Zpráva revizní komise: Faltus 

     -   účetnictví je vedeno přehledně, bez chyb

     -    navrhuje zrušení nákladů na zasedání evropské komise PVS

 

11. Zpráva o plánovaných exkurzích: Valdman

    -   v současné době se vybírá ze třech variant exkurzí

 

12. Návrh činnosti na příští období: Valdman

    -   VH na konci června 2015 (Abies Vysočina s.r.o.)

    -   volební VH

    -   seminář na VH

 

13. Návrh rozpočtu na příští období : Honzková


14. Informace o www stránkách:  Valdman

 

15. Hlasování VH:

      15.1. Návrh - zůstat členy Evropské asociace PVS

               pro : 23      proti: 0     zdržel se: 0   

 

      15.2. Návrh - uznat roční náklady pro účast na zasedáních Evropské asociace

                            ve výši max. 15 000Kč?

              pro : 16      proti: 6     zdržel se: 1

 

      15.3.  Návrh - zahrnout náklady ve výši 125 000Kč do finančního rozpočtu na příští

                            období       

              pro : 13      proti: 9     zdržel se: 1   

 

16. Diskuze:

-          Honzková - zdůvodnění položek rozpočtu, ubývá členská základna a výběr poplatků,

                    do budoucna je potřeba omezovat výdaje, náklady na zasedání Evropské  

                    asociace PVS výrazně rostou, navrhuje tyto peníze využít jinak     

-          Valdman -  seznámil VH s návrhem reklamy dánských PVS, navrhuje upřesnění ploch

                             plantáží pěstitelů v ČR

-          Šrotek -       nerozumí, proč naše sdružení má financovat dánskou reklamu vánočních     

                   stromků, rozhodnout se pro jednu z exkurzí

-          Anderle -    navrhuje zhodnotit ekologický dopad mezi umělým a živým vánočním   

                   stromkem

-          Komrska -  jak se pozná český vánoční stromek z české plantáže?,

                   navrhuje na stránkách sdružení umístnit společnou nabídku vánočních

                   stromků všech členů sdružení, popř. informovat se u sdružení pěstitelů 

                   okolních států

-          Janata -      zvážit vhodnost a formu celorepublikové reklamy, částka 125 000Kč se

                  zdá pro takový druh reklamy malá

-          Faltus -      poděkoval hlavním organizátorům za uspořádání Evropské rady PVS,

                  navrhuje zrušit nebo snížit těmto členské příspěvky

-          Michalík - navrhuje vyčkat, jaké stanovisko přijmou k dánskému návrhu reklamy

                  ostatní členské organizace evropské rady PVS

               - navrhuje nechat Dány zpracovat reklamu a její financování z evropských 

                  peněz

               - navrhuje odložit schválení peněz na reklamu našeho sdružení na další VH

               - je třeba zvážit, zda budeme členy evropské rady PVS pokud se nebudeme  

                           účastnit zasedání

               - navrhuje zůstat členy evropské rady PVS a účastnit se jednání nebo ukončit

                 členství

-          Kácha -   upozorňuje, že reklama, která funguje v zahraničí, nemusí fungovat u nás

 

17. Usnesení: VH schvaluje

 

            17.1. Ukončení členství - Loužil, Kupka, Grandis Zhoř, Beneš

            17.2. Přijetí nových členů - Kraus, Burda, Folium s.r.o., Mackowski

            17.3. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské komise PVS 2014

            17.4. Zprávu o činnosti sdružení za minulé období

            17.5. Zprávu o hospodaření za minulé období

            17.6. Bere na vědomí zprávu revizní komise

            17.7. Rozpočet na příští období

            17.8. Plán činnosti na další období

            17.9. Další členství v Evropské radě PVS

          17.10. Roční náklady na účast v zasedáních Evropské rady PVS

                     ve výši 15 000Kč

          17.11. Schvaluje položku rozpočtu reklama ve výši 125 000Kč    

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

Zapsal: Pexídr Dne 20.09.2014


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2014_09_20_polkovice.pdf
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。