Zápis SPVS z valné hromady 20.6.2015 Horní Cerekev

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

Konané dne 20.06.2015 v Horní Cerekvi.

Přítomno:        členů 34                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 1                       

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1.1. Volba mandátové návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   1.2. Schválení programu valné hromady

                   1.3. Zpráva mandátové komise

                   1.4. Představení nových členů

                   1.5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   1.6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období       

                   1.7. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období

                   1.8. Zpráva revizní komise

                   1.9. Plánování exkurze

                   1.10. Návrh činnosti na příští období

                   1.11. Návrh rozpočtu na příští období

                   1.12. Informace o www stránkách SPVS

                   1.13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků

                   1.14. Volby do předsednictva a kontrolní komise

                   1.15. Diskuze

                   1.16. Usnesení

 

2. Schválení programu VH

                  pro : 34     proti: 0     zdržel se: 0

3. Volba komisí:

                3.1. mandátová a návrhová komise:  Kácha, Lang

                3.2. zapisovatel: Pexídr

                3.3. ověřovatelé zápisu: Burda, Machovič

                pro : 34          proti: 0     zdržel se: 0

 

4.  Zpráva mandátové komise: Lang

               účast 34 členů, VH je usnášeníschopná

 

5. Představení nových členů: 

              5.1. Čapek Martin, Sedlice, SMP, JDK 3,5ha

              5.2. Šabavová

              5.3. Herudek

              5.4. Konvička, Frenštát p/R., SMP, JDK, BOČ 1ha

              5.5. Deblice - Lesy s.r.o., Poděbrady, 1,6ha

              5.6. Škrabal Robert, Vysočina, 0ha

              5.7. Calta René, BOČ, SMP, JDK 6ha

              5.8. Město Bělá nad Radbuzou 

 

6. Ukončení členství:  

            6.1. Nikdo se nevylučuje.

            6.2. Anderle Jiří - ukončuje členství na vlastní žádost

 

7. Zpráva o činnosti sdružení za minulá období: Valdman

    7.1. Hlavní a nejnáročnější činností za minulé období bylo setkání Evropských pěstitelů

           vánočních stromků v Jindřichově Hradci

           setkání se účastnilo 86 lidí, z toho našich 30   členů

           proběhla exkurze na plantážích firmy Baobab ve Strmilově, 

 trvání 12.06.2014 až 14.06.2014

 akce proběhla úspěšně

    7.2. VH v Polkovicích s odborným seminářem ing. Krejčíře

    7.3. Výbor se sešel 1x ve Velkém Rybníce, příprava VH

 

8.  Zpráva o hospodaření za minulé období: Honzková

    -     hlavní činností za minulé období byla příprava a realizace zasedání evropské asociace       

          pěstitelů vánočních stromků v ČR v roce 2014

-          výbor sdružení PVS se scházel průběžně 

 

9.  Plánování exkurze

     9.1. Varianta č.1. 4-5.9.2015, Gmunden, návštěva firmy Herzog a pokusné plochy

            spolupracující firmy cca 25km od Gmundenu, večeře, ubytování

            5.9.15 - snídaně, prohlídka města, oběd, cca 17.00 odjezd do ČB.

    9.2.  Nocleh v ČR, ráno odjezd do Gmundu, odborné exkurze, poté návrat zpět do ČR,

            cena cca 2500Kč  

 

10. Návrh činností na příští období: Valdman 

      10.1. VH v termínu červen 2016, konání ve firmě DENDRIA s.r.o. 

      10.2.  Účast na setkání Evropského sdružení pěst. ván. stromků

      10.3.  Překlady článků z odborných časopisů

      10.4.  Návrh na exkurzi na rok 2016 Dánsko, Langeso 3-4 dny

      10.5.  Návrh reklamy - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

                tradičních vánoc, výroba letáků, oslovit televizní stanice a novináře

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období: Honzková

    -   příjmy 125 000Kč, výdaje 250 000Kč, schodek 125 000Kč bude čerpán z rezerv,

        stav financí k dnešnímu dni je 622 000Kč. 

 

12.  Informace o www stránkách

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: Kubů

    - na jednání proběhlo hodnocení obchodu roku 2013 dle

      jednotlivých členských států, certifikace

 

14. Volby do představenstva a kontrolní komise SPVS

       14.1. Návrh kandidátů do předsednictva   

                Kubů, Sokol, Honzková, Valdman, Pexídr, Janata

       14.2. Návrh kandidátů do kontrolní komise

                Pliska, Kácha, Lang

 

14.3. Výsledky voleb

          předsednictvo: Kubů 27, Sokol 27, Valdman 27, Honzková 23,

                                  Pexídr 16, Janata 15

          kontrolní komise: Pliska 27, Kácha 27, Lang 27

14.4.  6 hlasovacích lístků bylo neplatných

 

15. Diskuze

     15.1. Kubů - změna názvu SPVS na Spolek pěstitelů vánočních stromků

                           změna stanov

     15.2. Škrabal - od 1.4.2015 novela zákona, pozemky se nemusí vyjímat ze ZPF

 

16. Usnesení: VH schvaluje

            16.1. Přijetí nových členů - Čapek, Šabarová, Herudek, Konvička,

                     Deblice-lesy s.r.o., Škrábal, město Bělá pod Radbuzou, Calta

            16.2. Ukončení členství- na vlastní žádost Anderle Jiří

            16.3. Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období

            16.4. Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období

            16.5. Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi

            16.6. Bere na vědomí plán činnosti na příští období

            16.7. Schvaluje rozpočet na příští období

            16.8. Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

            16.9. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

            16.10. Bere na vědomí výsledky voleb do předsednictva a kontrolní komise

            16.11. Schvaluje změnu názvuSPVS na Spolek pěstitelů vánočních stromků a změnu

                       stanov, při které se slovo sdružení zamění slovem spolek.    

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

Zapsal: Pexídr

Dne 20.07.2015


バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。